Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEDSZKOLA

 

Na terenie gminy działają 3 placówki przedszkolne
Przedszkola to instytucje publiczne , sprawujące opiekę wychowawczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat , dla których organem prowadzącym jest gmina Popielów .
Nadzór pedagogiczny nad placówkami przedszkolnymi sprawuje Kurator Oświaty w Opolu. Przedszkola to jednostki organizacyjne finansowane ze środków budżetu gminy.

Gmina Popielów przystąpiła do projektu partnerskiego pt. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  W projekcie uczestniczą dwa przedszkola w Starych Siołkowicach i Karłowicach. Projekt trwa od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
Wobec powyższego praca placówek przedszkolnych w Starych Siołkowicach  i Karłowicach na okres realizacji projektu została wydłużona o 1 godzinę  i są czynne  od 6.00-16.00

1.Przedszkole Publiczne
46-090 Popielów
ul. Powstańców Śl 26
tel : 4692-133

czynne w godz. 6.30-16.30
e-mail:

Dyrektor Placówki : Krystyna Rychlik  

Przedszkole Publiczne w Popielowie


 


2.Przedszkole Publiczne                                                    
46-083 Stare Siołkowice
ul.Piastowska 15
tel 4692-149
czynne 6.30-15.30 
e-mail:

Dyrektor Placówki : Beata Kołodziej

Brak opisu obrazka
 


3.Przedszkole Publiczne
46-037 Karłowice
ul. Młyńska 1
tel.4697-167

czynne 6.30-15.30
e-mail:


Dyrektor Placówki : Joanna Zulewska    Brak opisu obrazkaDziałalnością poszczególnych przedszkoli kieruje Dyrektor który:

-kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
-sprawuje nadzór pedagogiczny,
-sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
-dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
-wykonuje innne zadania wynikające z przepisów szczególnych

Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków , wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres 1 roku.
Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora placówki do 30 kwietnia każdego roku, który podlega zatwierdzeniu przez Kuratora i Wójta Gminy.
Szczegółowa struktura organizacyjna danej placówki oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów zawarte są w statucie jednostki.

Do głównych zadań realizowanych przez przedszkole należy :
-prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego
-umożliwianie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole
-zapewnienie opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa ,prawidłowego rozwoju wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
-udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
-zapewnienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej


Zapraszamy, przyjdź, zobacz !

W naszych placówkach przedszkolnych dzieci spędzają bardzo ciekawie czas. Estetycznie urządzone sale zapraszają do zabawy i nauki . Różnorodność kolorowych atrakcyjnych zabawek stwarza wiele możliwości .
Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 
 
Wersja XML