Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego, Wójta Gminy Popielów do 2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE w sprawie wydania decyzji umarzającej dla zadania pn.:„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1423/112 obręb 0107 Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2019.MM z dnia 27.05.2019r.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia  nr BOS.6220.4.2018.MM w sprawie nałozenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn.: "Uruchomienie na terenie istniejącej betoniarni, zlokalizowanej w Nowych Siołkowicach na działce 51/2 km1 instalacji do produkcji peletu"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie o wydaniu postanowienia BOS.6220.4.2018.MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1423/112 obręb 0107 Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2019.MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów, Stare Siołkowice, Karłowice
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych w Starych Siołkowicach do rzeki Brynicy.
PDFGL.ZUZ.3.421.292.2018.BS.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o nr OPO7003D"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów BOS 6220.1.2019.MM zdnia 19.03.2019.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie BOS.6220.1.2018.MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wpłynięciu do Urzędu Gminy w Popielowie uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów BOS.6220.1.2018.MM z 27.12.2018r.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej ITR.6220,5.2017.MM.2018 dla przedsięwzięcia  "Budowie i uruchomieniu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98, obręb Stare Siołkowice 0122, gm . Popielów"
PDFObwieszczenie ITR.6220.5.2017.MM.2018 z 18.10.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wpłynięciu do Urzędu Gminy w Popielowie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie BOS 6220 1 2018 MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu Postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn "Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących"
PDFObwieszczenie BOS.6220.1.2018.MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i uruchomieniu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98, obręb Stare Siołkowice 0122, gm . Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie ITR.6220.5.2017.MM.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. "Budowa i uruchomienie zakładu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98",  obręb Stare Siołkowice 0122, gm. Popielów"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów ITR_6220_5_2017_MM_2018.pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO  o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700 - 23+300"
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 1018390
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.pdf

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Wiatraki w miejscowości Popielów - droga gminna nr 1018390
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. "Budowa i uruchomienie zakładu produkcji łodzi aluminiowych w Starych Siołkowicach na działkach nr ew. 756/37 i 756/98",  obręb Stare Siołkowice 0122, gm. Popielów"
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie ITR_6220_5_2017_MM.jpeg

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wprowadzania odzysku żużli i popiołów, w istniejącej betoniarni, zlokalizowanej w Nowych Siołkowicach na działce 51/2 km1 w Nowych Siołkowicach, gmina Popielów"
JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ITR-6220-2-2017-MM.jpeg

ZAWIADOMIENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedasza w miejscowości Stare Siołkowice
JPEGZawiadomienie o wydniu decyzji WB 6740-1-4-2017-JK.jpeg

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
DOCZawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji.doc
DOCZawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji.doc

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO 
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO  w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
PDFstrony postepowania ponowny materiał dwowody-13.07.17 .pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów – edycja 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
PDFOBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POPIELÓW 11.05.2017.pdf

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w  km. 20+700-23+300"
PDFZawiadomienie Wójta Gminy Pokój.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka, w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km7+560,00 do km9+060,00"
PDFObwieszczenie ITR.6220.4.2016.MM 30.12.2016

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o  wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WB.6740.2.8.2016.JK.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka, w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km7+560,00 do km9+060,00"
PDFObwieszczenie ITR.6220.4.2016.MM_07.12.2016.pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z projektem "Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
PDFObwieszczenie.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska gminy Popielów.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ.pdf
DOCXformularz uwag.docx


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów.
PDFObwieszczenie_ITR_6720_2_2016_MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka, w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km7+560,00 do km 9+060,00" 
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie ITR6220_4_2016_MM.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: "Podłączeniu studni nr 1a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice"
JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ITR.6220.3.2016.MM.jpeg

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.
PDFObwieszczenie.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na "Podłączeniu studni nr 1a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice"
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: "Podłączenie studni nr 1b i 3 na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Kurznie"

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOSLKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia
PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie - 6220.2.2016.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania pn. "Podłączenie studni nr 1 a na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Stare Siołkowice."
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy.jpeg

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego
PDFObwieszczenie Starosty OŚ.6341.19.2016.ZW.pdf

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO o udzieleniu Zarządowi Województwa Opolskiego w drodze decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód (odporowadzenie wód opadowych), dla przedsięwzięcia: o "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice - Chróścice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w km 24+756 ÷ 26+527,4"
PDFobwieszczenie Starosty OŚ.6341.28.2016.BS - zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pojegającego na "Podłączeniu trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-5-2015_21042016.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie ITR-6220-4-2015 Stobrawa.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3-2015 Rybna.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
PDFObwieszczenie ITR-6220-6-2015 Lubienia.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na."Budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy ITR6220_8_2015MM.pdf

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO  - zawiadomienie o wszczęciu postępowania  wodnoprawnego dot. budowy  ciągu pieszo - rowerowego oraz drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Stare Siołkowice - Chróścice
PDFobwieszczenie Starosty OŚ.6341.28.2016.BS.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15KV w miejscowości Kup w gminie Dobrzeń Wielki, w miejscowości Kaniów w gminie Popielów i w miejscowości Ładza, w gminie Pokój
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.pdf

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wydanych postanowieniach w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15KV w miejscowości Kup w gminie Dobrzeń Wielki, w miejscowości Kaniów w gminie Popielów i w miejscowości Ładza, w gminie Pokój:
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – postanowienie z dnia 29.01.2016 r., znak ZS.224.4.1.2016.TK oraz postanowienie z dnia 01.02.2016 r., znak ZS.224.4.1.2016.TK.AM,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznano za uzgodniony projekt decyzji w związku z nie wyrażeniem przez organ stanowiska w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,
- Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu – postanowienie z dnia 20.01.2016 r., znak EM-0211/276/39/16,
- Wójta Gminy Pokój – postanowienie z dnia 25.01.2016 r., znak SG.II.6733.1.2016,
- Wójta Gminy Popielów - postanowienie z dnia 21.01.2016 r., znak ITR.6733.1.2016.MM.
Zainteresowani mogą zapoznać się z w.w. postanowieniami, a także projektem decyzji uwzględniającym zgłoszone w tych postanowieniach uwagi w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, bądź w Urzędzie Gminy w Popielowie - ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, bądź w Urzędzie Gminy w Pokoju - ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój – w godzinach pracy urzędów, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

PDFzawiadomienie o zakończeniu LINIA 15kV.pdf
PDFzałącznik 5 do decyzji.pdf
PDFzałącznik 4 do decyzji.pdf
PDFzałącznik 2 do decyzji.pdf
PDFzałącznik 3 do decyzji.pdf
PDFzałącznik 1 do decyzji.pdf
PDFPROJEKT decyzji po uzgodnieniach.pdf
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o możliwości zapoznania się z zebranyym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pojegającego na "Podłączeniu trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływnia przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji   pn."Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
PDFObwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa - w zakresie zmiany ostateczenj środowiskowej - rozszerzenia decyzji o dodatkowe działki tj.: obręb Stobrawa dz. nr 156/4, 148/6, 208, 141/1, 101/2, 207/2, 228/2 km 1."
PDFObwieszczenie Stobrawa.pdf
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna - w zakresie zmiany ostateczenj środowiskowej - rozszerzenia decyzji o dodatkowe działki tj.: obręb Rybna dz. nr 171/1 km 1."
PDFObwieszczenie Rybna.pdf


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia - w zakresie zmiany ostateczenj środowiskowej - rozszerzenia decyzji o dodatkowe działki tj.: obręb Lubienia dz. nr 309, 410, 332, 331/1 km 1."
PDFObwieszczenie_Lubienia.pdf
 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice, wsi Popielów, wsi Stare Siołkowice

DOCwniosek o zmianę planu.doc
JPEGObwieszczenie.jpeg
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wezwaniu do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji   pn."Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
PDFObwieszczenie.pdf
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.jpeg


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn."Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiurki w km 15+293 w m. Stare Kolnie"
JPEGObwieszczenie.jpeg


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania  pn.  "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
JPEGObwieszczenie.jpeg

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowwadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania  pn.  "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Lubienia"
PDFObwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania - Kanalizacja Lubienia.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania  pn.  "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej - Kanalizacja Rybna.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie o zakończeniu procedury przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej - Kanalizacja Stobrawa.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE  o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Stobrawa.
JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Popielów Stobrawa.pdf.jpeg

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w miejscowości Nowe Siołkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-7-2015.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przesięwzięcia na środowisko dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3-2015.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Podłączenie trzech studni wierconych na ujęciu wody Kurznie-Roszkowice"
PDFObwieszczenie ITR-6220-5-2015.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Rybna"
PDFObwieszczenie ITR-6220-3.pdf

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa dla miejscowości Stobrawa"
PDFObwieszczenie ITR-6220-4.pdf


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wystąpiono do organów uzgadniających w sprawie uzyskania opinii dla zadania  pn. "Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach nad rzeką Młynówką Karłowicką w jej km 1+553 w miejscowości Karłowice w gminie Popielów w województwie opolskim"

PDFObwieszczenie.pdf


Obwieszczenie Wójta Gminy  dla przedsięwzięcia pn„ Prowadzenie  odzysku odpadów poza instalacjami ( R5 ), w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych”

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Popielowie.pdf
DOCXObwieszczenie Wójta Gminy.docx
PDFDecyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Prowadzeniu odzysku odpadów poza instalacjami ( R5 ), w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych".pdf


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wszczęciiu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wodnej Zwanowice"

JPEGobwieszczenie.jpeg

PDFDecyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wodnej w 185=240 km rzeki Odry"

 


Info.jpg PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2015 z dnia 9-01-2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
PDFzał do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-23-2015.pdf

 PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf
 DOCwzór oferty -edytowalny.doc

 PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2015 z dnia 19-02-2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFzałacznik do Zarządzenia Nr 0050-40-2015.pdf
DOCharmonogram do uaktualnienia.doc

 

 


 

 

16.12.2014   Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych  majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie

 PDFWykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie.pdf

Osoby zainteresowane ewentualnym nabyciem lub przekazaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów , tel. 77 427 58 22 , fax. 77 427 58 38, e-mail ug@popielow.pl w terminie do 31 grudnia 2014 (decyduje data wpływu wniosku).

 

 

"Termomodernizacjia wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie"

PDFZawiadomienie.pdf
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o zakończeniu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji środowiskowej – Kaniów kanalizacja OOŚ
JPEGobwiesczenie.jpeg
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu – kanalizacja Kaniów
JPEGObwieszczenie.jpeg

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY W POPIELOWIE o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Kaniów
PDFOBWIESZCZENIE.pdf

 


Info.jpg Ogłoszenie Wójta Gminy otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014.pdf
PDFzał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-449-2013.pdf
PDFzał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-449-2013 z dnia 21.11.2013.pdf

 PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf
DOCwzór oferty -edytowalny.doc

Wyniki otwartych konkursów  ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z  podziałem na dwa rodzaje zadań:          
1)        Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego wśród
mieszkańców gminy Popielów
2)        Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży
szkolnej.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdf

Pomocy społecznej z  podziałem na dwa rodzaje zadań:
1)         Pielęgnacja w środowisku domowym  osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych,
2)         Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-467-2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2014 r. - upowszechnianie kultury .pdfO B W I E S Z C Z E N I E   WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf


 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -Budowa elektrowni wodnej.pdf
 PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf


O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY POPIELÓW
o możliwości zapoznania się  z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodó i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry   na stopniu  wodnym Zwanowice”
PDFobwieszczenie.pdf


PDFInformacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Gminy w Popielowie.pdf
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Kaniów.pdf
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Karłowice.pdf
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Popielów.pdf
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Stare Siołkowice.pdf
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w OSP Stobrawa.pdf
PDFwykaz zużytych lub zbędnych składników majatku ruchomego zlokalizowanych w ośrodkach zdrowia.pdf
 


O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY POPIELÓW
   
o wpłynięciu raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;  
 „ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry   na stopniu  wodnym Zwanowice”
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów.pdf


O B W I E S Z C Z E  N I E WÓJTA GMINY POPIELÓW
   
o przystąpieniu do sporządzania Programu ochrony środowiska dla gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.
PDFObwieszczenie.pdf


 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wykazie nieruchomości -lokali użytkowych przeznaczonych do dzierżawy.pdf
szczegóły Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/341/2013, Nr 0050/342/2013, Nr 0050/343/2013, Nr 0050/344/2013,  bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3

 


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

 

   Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejsciu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie"

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego 1.jpeg

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego 2.jpeg


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydaniu decyzji  nr ITR. 6220.02.2012.MM   z dnia   27.12.2012 r   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „ Zmianie sposobu użytkowania zakładu elektromechaniki pojazdowej na zakład mechaniki  pojazdowej   – Stare Siołkowice ul. Zapłocie 26a”  
 

DOCObwieszczenie.doc


 

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2012 z dnia 23.11.2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 - 311 - 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012r.docx
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wynikach otwartego konkursu nan realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.328.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -kultura fizyczna.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050 -311- 2012 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2012.docx
PDFWzór oferty realizacji zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o wynikach otwartego konkursu nan realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona i promocja zdrowia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.329.2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. -ochrona zdrowia .pdf


 


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów, wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

DOCOBWIESZCZENIE POŚ.doc

DOCwniosek o zmianę przeznaczenia_SOOP.doc


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów

DOCOBWIESZCZENIE SUiKZP.doc

DOCwniosek o zmianę przeznaczenia_SOOP.doc


 

 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydaniu postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: 
„ Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry” na stopniu  wodnym Zwanowice

PDFObwieszczenie.pdf


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Wdrożeniu nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach  nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice”

PDFObwieszczenie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanej decyzji dla przedsiewziecia polegajacego na „ Budowie mostu w ciagu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejacego mostu przewidzianego do rozbiórki
wraz z korekta łuku w miejscowosci Stare Kolnie”

PDFObwieszcznie budowa mostu.pdf

PDFDecyzja ZDW Most Stare Kolnie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów magazynowych na obiekty przemysłowe zlokalizowane na działkach nr 251/4, 251/5, 251/8, 252/3, 253/4, 253/3 254/2 km 1 obręb Kurznie”

DOCObwieszczenie - raport do uzgodnień.doc


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Wdrożenie nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice ”

DOCObwieszczenie - raport do uzgodnień.doc


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów magazynowych na obiekty przemysłowe zlokalizowane na działkach nr 251/4, 251/5, 251/8, 252/3, 253/4, 253/3 254/2 km 1 obręb Kurznie”

DOCObwieszczenie - raport do uzgodnień.doc


Z A W I A D O M I E N I E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na;   „Wdrożenie nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice”

PDFZawiadomienie.pdf

PDFPostanowienie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:   „ Budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie”

PDFObwieszcznie o odstąpieniu.pdf

 


 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ;   
  „ Zmianie sposobu użytkowania zakładu elektromechaniki pojazdowej na zakład mechaniki  pojazdowej – Stare Siołkowice ul. Zapłocie 26a”

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Popielów.doc


P O S T A N O W I E N I E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o dopuszczeniu Fundacji "Czysta Energia" do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego POPIELÓW”

PDFPostanowienie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanej decyzji o  umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożenie nowej technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia  na działkach nr ewid. 679, 680, 681, 683, 684 obręb Nowe Siołkowice”

PDFObwieszczenie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o wydanej decyzji o  umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy  1 MW w miejscowości Stare Siołkowice”

PDFObwieszczenie.pdf


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

 o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”
 

PDFObwieszcznie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Popielów na lata 2012-2027"

PDFobwieszcznie o wyłożeniu.pdf

DOCXobwieszcznie o wyłożeniu..docx 


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o  wydanym postanowieniu  stwierdzającym  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   dla przedsięwzięcia „ Poszukiwanie  i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego POPIELÓW ”

DOCObwieszczenie w sprawie wydania postanowienia.doc


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW
DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania WZMiUW - remon rzeki Stobrawa.doc
 


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o  wydanym postanowieniu  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
„Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”

DOCObwiewszczenie


 O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA GMINY POPIELÓW

o zakończeniu  postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    polegającego na:
 „ Remoncie koryta rzeki Stobrawa     w km 0+000 – 6+060 gm. Popielów” 

DOCOBWIESZCZENIE - ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA DOWODOWEGO.doc


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„ Rozbudowie drogi wojewódzkiej  nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów ”
 

PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW

PDFObwieszczenie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW

o zakończoniu  postępowanie administracyjne i wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia

PDFObwieszczenie.pdf


O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW
o wszczęciu postępowania

PDFOBWIESZCZENIE.pdf


 DOCOgłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert.doc
DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011r.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050 153 2011 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2011.docx

DOCwzór oferty.doc
DOCwzor_sprawozdanie.doc

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.pdf
PDFOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realiazcję zadań publicznych w 2012 r w zakresie ochrony zdrowia.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-177-2011 z dnia 30.12.2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.179.2012 z dnia 9.01.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.pdf


 

PDFinformacja.pdfO  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego.jpeg


PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu Współpracy.pdf

 PDFProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf


 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  WÓJTA  GMINY  POPIELÓW
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

DOCObwieszczenie.doc
 
DOCXHarmonogram zebrań wiejskich wyborczych.docx

Informacja o konsulatcji projektów aktów prawa miejscowego
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-501-2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.pdfPDFInformacja o konsulatcji Projektu Programu współpracy na 2011 r.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi na 2011.pdf
DOCProjekt Programu współpracy 2011.doc
DOCXObwieszczenie Wójta Gminy.docx

Dofinansowanie zadania  publicznego  z pominięciem  otwartego konkursu ofert PDFkonkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy i kultywowania dziedzictwa kulturowego.pdf


DOCOgłoszenie Wójta Gminy o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.doc

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy.docx

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego.docx

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o przeprowadzaniu startegicznej oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia przebudowa mostu w m.Popielowska Kolonia.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wydanej decyzji na realizację przedsięwzięcia przwbudowa mostu w m.Popielowska Kolonia.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwarych konkusach na realizacje zadań publicznych
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-328-2009 z dnia 17.11.2009r.docx
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-328-2009 z dnia 17.11.2009r..docx

DOCOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
DOCOgłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu pomocy społecznej.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego.doc

DOCObieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania dowodowego.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie raportu przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia- budowa sali gminastycznej przy PSP w Karłowicach.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji na zadanie termomodernizacja budynku PP Siołkowcie.doc

DOCObwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia postępowania.doc

PDFdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia.pdf

PDFOBWIESZCZENIE BIP.pdf

DOCOgłoszenie o naborze kandydatów.doc
PDFInformacja o wynikach naboru.pdf

DOCXobwieszczenie Wójta Gminy.docx

DOC`ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy w zakresie oceny oddziaływania na środowisko- Kanalizacja sanitarna.doc
DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia -przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze kandydatów  na stanowisko  urzędnicze -ds. Budownictwa i Programów Pomocowych PDFogłoszenie.pdf

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postepowania-kanalizacja.docx

DOCogłoszenie Wójta Gminy o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy i zbycia.doc

DOCOgłoszenie Wójta Gminy o ogłoszeniu o konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.doc
Informacja o wynikach naboru-we wskazanym terminie w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta kandydatów na w/w stanowiska


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaniów, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Popielowska Kolonia, Rybna, Stobrawa, Stare Kolnie 
DOCOGŁOSZENIE o wyłożeniu.doc 

DOCobwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach-Popielów.doc
DOCobwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

DOCPonowne Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCWyniki naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o wykazach nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy oraz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży JPEGOgłoszenie.jpg

DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-216-2009 z dnia 23 stycznia 2009r w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o Konkursie na stanowisko Dyrektora SCKTiR.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-232-2009 z dnia 26.02.2009r. w sprawie składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SCKTiR.doc
DOCWyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc

DOCdecyzja środowiskowa kanalizacja.doc
DOCObwieszczenie Wójta Gminy


DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko ds.budownictwa.doc

DOCkwestionariusz osobowy.doc

DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa.doc


DOCObwieszczenie Wójta Gminy.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27 listopada 2008 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.doc
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27.11.2008r.docx
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-192-2008 z dnia 27.11.2008r..docx

DOCwyniki konkursu z zakresu pomocy społecznej Caritas Stacja.doc
DOCWyniki konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.doc

DOCZawiadomienie o wszczęciu post. przebudowa drogi Nowe Siołkowice.doc

DOCPostanowienie o odstapieniu od raportu Kanalizacja Karłowice.doc


DOCobwieszczenie kanalizacja.doc

DOCOgłoszenie Wójta Gminy o naborze na stanowisko urzędnicze - ds rozwoju wsi i ochrony środowiska.doc
DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.doc
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.doc

DOCkwestionariusz osobowy.doc


DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszeniu wykazów nieruchomości grunotwych przeznaczonych do dzierżawy i lokalowych przeznaczonych do najmu.doc

Postanowienie o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu mechaniki pojazdowej w Popielowie” – dz. nr 1132/350 km 3, obręb Popielów.
DOCpostanowienie raport odstąpienie.doc


DOCogłoszenie Wójta Gminy Popielów o wywieszonych wykazach nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152- 140- 2008.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0152- 141- 2008.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia NR 0152- 142- 2008.doc
DOCZałącznik do Zarządzenia Nr 0152- 143- 2008.doc

DOCOgłoszenie Wójta Gminy o naborze na stanowisko urzędnicze - Kierownika USC.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-139-2008 z dnia 23 czerwca 2008r w sprawie komisji konkursowej na stanowisko Kierownika USC.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne w procesie naboru na stanowisko Kierownika USC.doc
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu stanu Cywilnego.doc

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-124-2008 z dnia 15 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów.doc
DOCOgłoszenie Wójta Gminy o ogłoszeniu o konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.doc

DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-100-2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc
DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.doc
DOCwzór umowy.doc
DOCwzór sprawozdania.doc
DOCwzór oferty.doc
PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Popielów w 2008r.pdf

 

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko budownictwo i programów pomocowych.doc

PDFLista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. budownictwa i programów pomocowych.pdf
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i programów pomocowych.doc
 


 

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko budownictwo i programów pomocowych.doc

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. Budownictwa i programów pomocowych
PDFZarządzenie nr 0152/92/2007 Wójta Gminy Popielów w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i programów pomocowych.doc

DOCObwieszczenie Wójta Gminy.doc
DOCObwieszczenie Wójta Gminy.doc

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko budownictwo i programów pomocowych.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc


 

Obwieszczenie Wójta Gminy
DOCObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...doc

Ogłoszenie:
PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Siołkowice


 

Ogłoszenie DOCOgłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. Dowodów Osobistych.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc
PDFLista Kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds dowodów osobistych
PDFZarządzenie w sprawie powołania składu komisji konkursowej

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf


Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie zasad wyboru ławników sądowych oraz trybu zgłaszania kandydatów
DOCWzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z niezbędnymi informacjami.doc
PDFzapytanie z Krajowego Rejstru Karnego.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie
DOCOgłoszenie o konkursie na dyrektora PSP w Starych Siołkowicach.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie
DOCKonkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-46-2007 z dnia 18 czerwca 2007r.w sprawie składu komisji konkursowej na dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.doc
DOCInformacja o wynikach konkursu na dyrektora Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Kultury.doc


Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie
DOCOgłoszenie o konkursie na Dyrektora GBP.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc

DOCInformacja o wynikach konkursu.doc


Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DOCNabór na stanowisko urzędnicze ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc

DOCLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego.doc
DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego i OC.doc

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
DOCBIP Grabowski zawiadomienie.doc

Informacja Wójta Gminy do publicznej wiadomości :
DOCBIP - inf do publicznej wiadomości.doc
DOCBIP do uzgodnień.doc
DOCBIP Karłowice zawiadomienie.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - informatyka.doc
DOCkwestionariusz osobowy.doc
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko informatyka.doc
DOCInformacja o wynikach naboru Informatyka.doc

Ogłoszenie Wójta GminyDOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.doc

PDFWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Popielów w 2008r.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy DOCobwieszczenie


Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta ds.rachuby płac.doc

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds. rachuby płac.doc

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.rachuby płac.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds.księgowych.doc

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
DOCLista kandydatów do naboru na stanowisko ds.księgowych.doc

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.księgowych.doc

Obwieszczenie Wójta DOCObwieszczenie Wójta.doc

Obwieszczenie Wójta DOCObwieszczenie Wójta Gminy

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora PSP w Stobrawie
DOCOgłoszenie o konkursie na dyrektora PSP w Stobrawie.doc

Obwieszczenia Wójta Gminy o udzieleniu decyzji
DOCzawiadomienie o udzielenie decyzji środowiskowych.doc
DOCObwieszczenie Wójta o udzielenie decyzji.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
-DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Specjalista ds.gospodarki gruntami i geodezji.doc

DOCLista kandydatów spełniajacych wymogi formalne-do ogłoszonego naboru.doc

DOCinformacja o wynikach naboru.doc

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie na stanowisko urzędnicze  DOCInforemacja o naborze kandydatów
Lista kandydatów spełniających wymagania  formalne DOCLista kandydatów spełniajacych wymogi formalne-do ogłoszonego naboru.doc

 

Zawiadomienie Wójta Gminy o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia DOCINFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI.doc

 

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 16 lutego 2006r. o otwartym konkursie na stanowisko urzędnicze- Inspektora ds. budownictwa
DOCOgłoszenie o naborze na Inspektora ds.budownictwa.doc

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  DOCLista kandydatów spełniajacych wymogi formalne-do ogłoszonego naboru.doc
-DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds.budownictwa.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania : Budowa prawostronnego wału rzeki Stobrawa na odcinku Stobrawa-Stare Kolnie wraz z budowlami towarzyszącymi
DOCobwieszcz internet.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na  budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej nr BTS 53 227   w m. Stobrawa , ul. Odrzańska.
DOCera internet.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2006. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze .doc     DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy Referent ds Gospodarki Gruntami i Geodezji

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki gruntami i geodezji DOCLista kandydatów spełniających wymogi formalne do ogłoszonego naboru.doc 

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds Gospodarki Gruntami i Geodezji.doc

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds.podatków i opłat - DOCLista kandydatów spełniających wymogi formalne.doc

Informacja o wynikach naboruDOCInformacja o wynikach naboru.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 21 grudnia 2005r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc
DOCLista kandydatów spełniających wymogi formalne do ogłoszonego naboru.doc

Informacja o wynikach naboru  DOCInformacja o wynikach naboru.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy  z dnia 13 grudnia 2005r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu DOCOgłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert .doc

 

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego wsi KarłowiceDOCogłoszenie.docObwieszcze Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ul.Szkolnej w Kurzniach"
DOCKurznie obwieszczenie internet.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Popielowie.

-DOCZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152-312-2005 z dnia 21 października 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG Popielów.doc
-DOCzałacznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0152-312-2005.doc

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Popielów i Stare Siołkowice DOCplany - interenet.docZawiadomienie Wójta o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Małej Elektrowni Wodnej ZAWADA II etap."

DOCZawiadomienie Wójta Gminy

rozstrzygnięcie DOCobwieszczenie zakończenie HCS intern.doc


Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie:DOCObwieszczenia Wójta Gminy w sprawie:

-wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie " Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Karłowice gm. Popielów"

-wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania polegającego na budowie " Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla wsi Karłowice gm. Popielów"Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie na Dyrektora PSP w Karłowicach

DOCOgłoszenie o konkursie na Dyrektora PSP w Karłowicach.doc
Komisja konkursowa wyłoniła Dyrektora PSP - została nim Pani Elżbieta Górka


Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie promocji
Szczegóły stanowią załacznik DOCOtwarty konkurs na zadania w dziedzinie promocji.doc


Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 0151/10 /2004
z dnia 3 grudnia 2004r.WÓJT GMINY POPIELÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania zakresu pomocy społecznej-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych,
niepełnosprawnych, samotnych starszych, zamieszkałych na terenie gminy Popielów w latach 2005-2008.

I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2005r. -29.000 zł
W latach 2006-2008 wysokość dotacji uzależniona będzie od sytuacji finansowej
gminy.

II. Warunki przyznania dotacji
Podmiot składający ofertę:
1. wykonuje zadanie samodzielnie,
2. posiada własną kadrę i zaplecze do realizacji zadania
3. zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

III.Termin i warunki realizacji zadania
• termin 2005-2008
• miejsce realizacji zadania- gmina Popielów

IV. Termin składania ofert
30 dni od daty ogłoszenia konkursu

V. Termin tryb i kryteria wyboru oferty:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot
2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania
3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej
4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do wysokości dotacji
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku gdy na konkurs wpłynie jedna oferta
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2005 przez zespół opiniujący
7. Wybrany podmiot zostanie poinformowany pisemnie.
8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określone zostaną w umowie pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem.
VI. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać na adres :Urząd Gminy, 46-090 Popielów, pok. Nr 2 z dopiskiem „Konkurs z zakresu pomocy społecznej”


Wzór oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określa załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r.(Dz.U.Nr 55,poz.662 z póxn.zm)
Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej www.bip.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie
Formularz ofert można pobrać w tut. Urzędzie w pk. Nr 2
VII. W 2003 r. zadanie realizowała Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-wysokość dotacji -32.000 zł
W 2004 r. zadanie realizowała Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu-wysokość dotacji –od stycznia do września wynosiła 17.000 zł

1. DOCinformacja o rozstrzygnięciu konkursu.doc
2. DOCtreść zawartej umowy z podmiotem na realizację zadań zawartych w ogłoszonym konkursie ofert.doc

 

Wersja XML