Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY Rok 2015 VII kadencja

Uchwały z obrad sesji 29 stycznia 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-12-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2015.pdf
PDFzałącznik do Uchwały Nr IV-12-2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-13-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2015.pdf
PDFzałącznik do Uchwały Nr IV-13-2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-15-2015 z dnia 29-01-2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich pdf.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-11-2015 z dnia 29-01-2015 w sparwie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

 Uchwały z obrad sesji 26 lutego 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr V-16-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFZałacznik do Uchwały Rady Gminy Nr V-16-2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-17-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie uchwalenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy na 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-18-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr III-8-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-23-2015 z dnia 26-022015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-24-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbcie nieruchomości niezabudowanej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-25-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze zamiany pdf.pdf
 

  Uchwały z obrad sesji 26  marca 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-26-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2015.pdf|
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-27-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Popielów środków stanowiących fundusz sołecki.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-28-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-29-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-30-2015 z dnia 26-03-2015 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się.pdf

  Uchwały z obrad sesji 30 kwietnia  2015 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-31-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-32-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-33-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-34-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2014 rok.pdf
PDFocena zasobów pomocy społ za 2014 r..pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-35-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXII-167-2012.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-36-2015 z dnia 30-04-2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014.pdf

  Uchwały z obrad sesji 29 maja   2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-37-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-38-2015 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-39-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie potwierdzenia udziału Gminy Popielów w LGD.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr VIII-40-2015 z dnia 29-05-2015 w sprawie nabycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf

  Uchwały z obrad sesji 20 czerwca   2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-40-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-41-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-42-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego bilansu Gminy Popielów za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-43-2015 z dnia 25-06-2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców na lata 2015-2020.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-44-2015 z dnia 25-06-2015 r w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym jednostek przysługuje dieta.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-45-2015 z dnia 25-06-2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf
 

Uchwały z obrad sesji 10 września 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr X-46-2015 z dnia 10-09-2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-47-2015 z dnia 10-09-2015 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-48-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie ustalenia zasad diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-49-2015 z dnia 10-09-2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-52-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Opolskiego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-50-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-53-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-54-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu Stare Siołkowice.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-55-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-56-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Popielowie.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-57-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Popielowie.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-58-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-59-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatoolickiej w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-60-2015 z dnia 10-09-2015 w sprawie reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalaizacji Prowod.pdf
 

Uchwały z obrad sesji  22 października 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-61-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-62-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyboru ławników.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-63-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-64-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Independence w Stanach Zjednoczonych Ameryki..pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-65-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-66-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-67-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-68-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Karłowicach.pdf
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XI-69-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-70-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-71-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 2015.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-72-2015 z dnia 22-10-2015 w sprawie członkostwa Gminy Popielów w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.pdf
 

Uchwały z obrad sesji  26 listopada 2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-73-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-74-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-75-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-76-2015 z dnia 26-11-2015 w w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-77-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-78-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-79-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na.pdf
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XII-80-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-81-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-82-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-83-2015 z dnia 26-11-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2015.pdf

Uchwały z obrad sesji  29 grudnia  2015 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-84-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwałą Rady Gminy Nr XIII-85-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-86-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2015.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-87-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-88-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrytacji do szkół i gimnazjum.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-89-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-90-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie poparcia rezolucji Powiatu Opolskiego dotyczącej nienaruszalności granic powiatu opolskiego.pdf 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XIII-91-2015 z dnia 29-12-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf 


 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
 
Wersja XML