Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY 2017 ROK

Obrady sesji z dnia 2 lutego 2017 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-177-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-178-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-179-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-180-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wybrobów zawierających azbest.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-181-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-182-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie udzielenia z budżetu gminy Popielów pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-183-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-184-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie przystapienia do realizacji projektu Przedszkola na wymiar utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIII-185-2017 z dnia 2-02-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany w WPF.pdf

 

Obrady sesji z dnia 30 marca 2017 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-186-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-187-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do pzredszkoli.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-188-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-189-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-190-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-191-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej bedących w zakresie zadań własnych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-192-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Popielów w 2017 roku.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-193-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-194-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Przedszkola przyjazne dla wszystkich.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-195-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-196-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie wprowadzenia zmian do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-197-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV-198-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Opolskiego.pdf
 

Obrady sesji z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-200-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-201-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2016 r.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-202-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2016 r.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-203-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-204-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-205-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany w WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV-206-2017 z dnia 27-04-2017 w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dabrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granc sprzed 1-01-2017.pdf

Obrady sesji z dnia 29 czerwca  2017 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-207-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-208-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-209-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-210-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-211-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-212-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-213-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXIX-286-204 z dnia 28-08-2014.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-214-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-215-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-216-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Stare Kolnie.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-217-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-218-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-219-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-220-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI-221-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia opiekuna oraz zasad jego wynagradzania.pdf

Obrady sesji z dnia 28 września   2017 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-222-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-223-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-224-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie reorganizacji PROWOD Spółki z o o.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-225-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-226-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-227-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVII-129-2016 w sprawie poboru podatku.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-228-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXIII-182-2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-229-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez UO.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-230-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych Komendzie Miejskiej PSP.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-231-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej dla Gminy Żnin.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-232-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagosppdarowania przestrzennego Gminy Popielów -edycja 2017.pdf
PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania cz I.pdf
PDFStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania cz II pdf.pdf
PDFzał nr 2 do studium.pdf
PDFzał nr 3 do studium.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-233-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII-234-2017 z dnia 28-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

Obrady sesji z dnia 9 listopada  2017 r.
PDFProgram Współpracy na rok 2018.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-236-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Starych Siołkowicach w ośmioletnią PSP.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-237-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Karłowicach w ośmioletnią PSP.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-238-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Popielowie w ośmioletnią PSP.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-239-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiacych dochody instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-240-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę oraz ustalenia dopłaty.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-241-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-242-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-244-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały XXVII-235-2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-245-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie uchylenia uchwały XXVII-234-2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-246-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXIII-182-2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-247-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Michała Archanioła w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-248-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Michała Archanioła w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-249-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Michała Archanioła w Starych Siołkowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-250-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw NMP w Popielowie.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-251-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw NMP w Popielowie.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVIII-252-2017 z dnia 9-11-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.pdf
 

Obrady sesji z dnia 30 listopada  2017 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-253-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-254-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Lubienia.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-255-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie przejęcia przez Gminę Popielów od Województwa Opolskiego wykonania zadania pn Budowa scieżki pieszo rowerowej wzdłuż dróg wojewódzkich.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-256-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie przyjecia Raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska za okres 2015-2016.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-257-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
 

Obrady sesji z dnia 21 grudnia   2017 r.

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-259-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-260-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-261-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-262-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIII-87-2017 dot wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXX-263-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na rok 2018.pdf

Wersja XML