Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe - 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące "Wywozu odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów"
PDFZapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych.pdf
DOCform_ofertowy_zał._1.doc
DOCform_wyceny_zał.2.doc
DOCoświadczenie_zał._3.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Zapewnieniu miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Popielów w gospodarstwie rolnym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

PDFZapytanie ofertowe na zapewnienie miejsca dla ziwrząt gospodarskich w 2019.pdf
DOCform_ofertowy_zał._1.doc
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w 2019 r"

PDFZapytanie ofertowe na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.pdf
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCform_ofertowy_zał._1.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące "Świadczeniu usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 r."

PDFZapytanie ofertowe na śwaidczenie usług weterynaryjnych w celu zabopiegania bezdomności.pdf
DOCform_ofertowy_zał._1.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_na świadczenie usług weterynaryjnych w celu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf
 


apytanie ofertowe dotyczące "Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019r".

PDFZapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt w 2019.pdf
DOCform_ofertowy_zał._1.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_na świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf
 


apytanie ofertowe dotyczące "Zakupu materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek krzewów".

PDFZapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące "Zakupu materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek krzewów".

PDFZapytanie ofertowe 1.pdf
PDFZapytanie ofertowe 2.pdf
PDFZapytanie ofertowe 3.pdf

Informacja dodatkowa
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 10.10.2018 r. ogłoszonym na stronie www.popielow.pl dotyczącym "Zakupu materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek krzewów" informuję iż termin dostarczenia materiałów papierniczych, tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem oraz sadzonek przypada na dzień 31.10.2018 r.
 


Zapytanie ofertowe dotyczące  "Wycinki dwóch sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna usytuowanych przy ul. Powstańców w Popielowie"

DOCXLokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki.docx
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXZdjęcia drzew.docx


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy w miejscowości Stare Siołkowice.

PDFZapytanie ofertowe _pielęgnacja dąb Stare Siołkowice.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCXMapka.docx
PDFZdjęcia.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających drzewa z gatunku dąb szypułkowy stanowiącego pomnik przyrody w miejscowości Karłowice.

PDFZapytanie ofertowe _pielęgnacja i zabezpiecznie pomnika przyrody.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFEkspertyza drzewa dąb pomnikowy Popielów EKO-TREK V 2018.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont nawierzchni na półce wałowej wału przeciwpowodziowego w miejscowości Stare Kolnie – dz. nr 164 km 1

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Malowanie świetlicy wiejskiej w Starych Siołkowicach przy ul. Michała

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2- Przedmiar - świetlica siołkowice fund.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Malowanie pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Karłowicach

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół  w Opolu w roku szkolnym 2018/2019.

PDFZapytanie ofertowe dotyczące transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół w Opolu w roku szkolnym 2018/2019
DOCFormularz ofertowy dotyczący transportu dzieci niepełnosprawnych

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf

 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Zamówienia usuwania wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Popielów

PDFZapytanie ofertowe
DOCFormularz ofertowy
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Remont drogi wewnętrznej w m. Nowe Siołkowice – dojazd do kąpieliska

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
PDFZałącznik nr 2 - przedmiar robót.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Koszenie trawy i chwastów przy ścieżkach pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku łączącym miejscowości Popielów i Chróścice w 2018 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonanie usługi implementacji systemu audytu wewnętrznego w Gminie Popielów

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: "Dostawy i montażu lamp solarnych ulicznych  – drogowych na terenie   Gminy Popielów".

PDFzapytanie ofertowe - dostawa i montaż lamp ogłoszenie.pdf
DOCformularz ofertowy lampy solarne.doc

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: " Wycinki trzynastu sztuk drzew na działce leśnej nr 328/11 a.m. 1 obręb Popielów".

PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXZałącznik do zapytania ofertowego_lokalizacja.docx
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
 


Zapytanie ofertowe dotyczące: "Opracowanie założeń (koncepcji) do przeprowadzenia inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Popielów".

PDFKoncepcja inwentaryzacji pomników _ zapytanie ofertowe.pdf
DOCzałącznik nr 1 - formularz ofertowy_koncepcja inwentaryzacja pomników przyrody.doc


Zapytanie ofertowe dotyczące: "Wycinki trzech sztuk drzew".

PDFZapytanie ofertowe _wycinka drzew _topole_Karłowice.pdf
DOCForm_ofertowy wycinka drzew na działkach gminnych.doc
DOCXLokalizacja drzewa przeznaczonych do usunięcia.docx
DOCXZdjęcia drzew przeznaczonych do usunięcia.docx


Zapytanie ofertowe dotyczące: "wykonania tablic promocyjnych wraz z kodami QR w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacyji i Rekreacji - część południowa".

PDFZapytanie ofertowe tablice pam.- 02.01.2018.pdf
DOCZałączniki nr 1.doc
DOCZałączniki nr 2.doc
DOCZałączniki nr 3.doc
PDFZałącznik nr 4.pdf

PDFZestawienie ofert - tablica promocyjna.pdf


Zapytanie ofertowe dotyczące  "Opracowania Programu funkcjonalno - użytkowego Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Siołkowice, gm. Popielów, dz. nr 126 km 1"


PDFZapytanie ofertowe Świetlica 2.pdf
 


 

Wersja XML