Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY 2018 ROK


Uchwały z obrad sesji 1 lutego  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-264-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-265-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Gminy.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-266-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXI-159-2012.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-267-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-268-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji dla Parafii w Starych Siołkowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-269-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji dla Parafii w Karłowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXI-270-2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVIII-129-2016.pdf
 

Uchwały z obrad sesji 22 marca 2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-271-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-272-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie podziału Gminy Popielów na na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-273-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-274-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-275-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2018 roku.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-276-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-277-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-278-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. Modernizcja obiektu UO w Opolu.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXII-279-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu partnerskiego -Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Lewin Brzeski.pdf

Uchwały z obrad sesji 28 marca 2018 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIII-280-2018 z dnia 28 marca 2017 r w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej utworzenia dla gmin Popielów i Dobrzeń okręgu wyborczego.pdf


Uchwały z obrad sesji 26 kwietnia  2018 roku
PDFSprawozdanie zrealizacji Programu Współpracy za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-282-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-283-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-284-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-285-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-286-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-287-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publicznych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-288-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla SCKTiR na zadanie -Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie-.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-289-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla SCKTiR na zadanie -Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym-.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-290-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla SCKTiR na zadanie -Z wodą za Pan brat-.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-291-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-292-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2018 roku opieki zapewnionej w żłobku.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIV-293-2018 z dnia 26-04-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezi=onu kąpielowego.pdf
 


Uchwały z obrad sesji 17 maja  2018 roku
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-294-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagosp przestrzennego edycja 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-295-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Starych Siołkowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-296-2018 Rady Gminy z dnia 17-05-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Karłowice.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-297-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV-292-2006 z dnia 22-06-2006.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXV-298-2018 z dnia 17 maja 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku prztargowego trybu zawarcia umowy.pdf


Uchwały z obrad sesji 28 czerwca  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-299-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-300-2018 z dnia 28 czerwca 2018r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy NR XXXVI-301-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za rok 2017.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-302-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminą Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-303-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-304-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Karłowice ul Słoneczna 3.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-305-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-306-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV-290-2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r..pdf
PDFUchwała Rady Gminy NR XXXVI-307-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-308-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla OSP w Starych Siołkowicach.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-309-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r w sprawie udzielenia pożyczki dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w popielowie na realizację zadań ze środków UE.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-310-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-311-2018 z dnia 28 czerwca w sprawie przyjęcia projektU Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-312-2018 z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-313-2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV-288-2018 z dnia 26-04-2018.pdf
 


Uchwały z obrad sesji 30 sierpnia  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-314-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na dofinansowanie gminnych zadań.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-315-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zmiany w WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-316-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-317-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-318-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-319-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-320-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-321-2018 z dnia 30-08-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXVI-308-2018.pdf
 


Uchwały z obrad sesji 25 września   2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-322-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-323-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie neiruchomości gruntowej w drodze zamiany.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-324-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany częsci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-325-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-326-2018 z dnia 25-09-2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

Uchwały z obrad sesji 18 października  2018 roku

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-327-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-328-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do WPF.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-329-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zmiany uchwały Nr III-22-2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-330-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
 

Wersja XML