Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 540501-N-2019 z dnia 23.04.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 540501-N-2019 z dn. 23.04.2019r ..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych warunków Zamówienia - Ścieżki (dokumentacja).pdf

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE I.docx

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE II.docx

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE III.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx

PDFZałącznik nr 9A do SIWZ (CZĘŚĆ I) - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9B do SIWZ (CZĘŚĆ II) - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9C do SIWZ (CZĘŚĆ III) - Projekt umowy.pdf

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - PFU.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.7.2019.TJ.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI: I, II, III:

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.7.2019.TJ.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510095381-N-2019 z dn. 16.05.2019 r..pdf

Wersja XML