Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 546413-N-2019 z dnia 13.05.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 546413-N-2019 z dn. 13.05.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Ścieżki (dokumentacja).pdf

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE I.docx

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE II.docx

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE III.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 8A do SIWZ (CZĘŚĆ I) - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8B do SIWZ (CZĘŚĆ II) - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 8C do SIWZ (CZĘŚĆ III) - Projekt umowy.pdf

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - PFU.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFBOS.271.8.2019.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.8.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFBOS.271.8.2019.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510121625-N-2019 z dn. 17.06.2019 r..pdf

Wersja XML