Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 554713-N-2019 z dnia 05.06.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 554713-N-2019 z dn. 05.06.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pomosty.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Pomosty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.9.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.9.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510148395-N-2019 z dn. 18.07.2019 r..pdf

Wersja XML