Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.11.2019 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 563225-N-2019 z dnia 19.06.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 563225-N-2019 z dn. 19.06.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - świetlica Stobrawa.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9A1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - świetlica Stobrawa.zip

ZIPZałącznik nr 9A2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - świetlica Stobrawa.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót - świetlica Stobrawa.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.11.2019.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.11.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.11.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510163077-N-2019 z dn. 05.08.2019 r..pdf

Wersja XML