Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 567360-N-2019 z dnia 01.07.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 567360-N-2019 z dn. 01.07.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dróg gminnych w 2019 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Remont dróg.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.pdf

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.12.2019.TJ.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.12.2019.TJ.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP Nr 510147554-N-2019 z dn. 17.07.2019r..pdf

Wersja XML