Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/154/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 0050/151/2019 z dnia 14 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050/151/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z  art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się w części Zarządzenia Nr 0050/151/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w części dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków, w § 1 w pkt , dział 851, rozdział 85154:

§ 2

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 39 212 355,16 zł w tym:

a) dochody bieżące: 332 120 782,05 zł,

b) dochody majątkowe: 7 091 573,11 zł;

2) Przychody ogółem: 2 305 563,49 zł;

3) Wydatki ogółem: 37 472 534,65 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 29 724 794,32 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 747 740,33 zł;

4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-154-2019 z dnia 22-10-2019 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Wójta Gminy Popielów nr 0050-151-2019 z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w planie dochdów i wydatków.pdf
 

Wersja XML