Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.18.2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 625722-N-2019 z dnia 21.11.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 625722-N-2019 z dn. 21.11.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup energii elektrycznej.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Dostawa energii elektrycznej.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw.docx

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (2).pdf

XLSXZałącznik nr 8 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii.xlsx

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.18.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.18.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFPismo BOS.271.18.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510268872-N-2019 z dn. 09.12.2019 r..pdf

Wersja XML