Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/160/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru na partnera

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w składzie:
1. Przewodnicząca - Pani Irena Michno,
2. Sekretarz - Pan Tomasz Jonek,
3. Członek - Pani Renata Zborowska.

§ 2

Celem powołania komisji jest rozpatrzenie i weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym ofert współpracy w ramach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-160-2019 z dnia 30-10-2019 w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru na partnera.pdf

Wersja XML