Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/121/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 09 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)  oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się i ogłasza do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat lokale użytkowe znajdujące się w komunalnych budynkach użytkowych Gminy Popielów:

1. lokal użytkowy o łącznej powierzchni 78,3 mpołożony w miejscowości Karłowice przy ulicy Kolejowej 8 w Ośrodku Zdrowia w Karłowicach wraz z 2 komórkami o powierzchni użytkowej 14,9 mz przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Popielów - gabinet lekarski, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. lokal użytkowy o łącznej powierzchni 47,70 mpołożony w miejscowości Stobrawa przy ulicy Jakuba Kani 7  z przeznaczeniem na prowadzenie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Popielów - gabinet lekarski, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

1. Ustala się czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy o którym mowa w § 1 ust. 1 w łącznej kwocie 403,77 zł brutto/miesięcznie tj. czynsz za lokal użytkowy 312,92 zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatku VAT w kwocie 71,97 zł co daje 384,89 zł brutto, czynsz za komórki 15,35 zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatku VAT w kwocie 3,53 zł co daje 18,88 zł brutto

2. Ustala się czynsz dzierżawny za w/w lokal użytkowy o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 190,64 zł netto/miesięcznie powiększony o 23% podatku VAT w kwocie 43,85 zł co daje 234,49 zł brutto

3. Czynsz o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa GUS a zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r., następne 1 lutego każdego następnego roku

4. Dzierżawca oprócz czynszu ponosić będzie opłaty związane z eksploatacją lokali w tym opłaty za dostarczanie prądu, wody, odbiór ścieków i śmieci oraz za utrzymanie czystości w lokalu i wokół budynku oraz koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZARZĄDZENIE NR 0050_121_2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 09 sierpnia 2019r w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości-lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Popielów.pdf

Wersja XML