Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie Wójta Gminy Popielów do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY POPIELÓW

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t. j.  z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
 

 1. Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań publicznych samorządu gminnego w zakresie:

 1. Tryb powołania i zasady działania komisji określa Rozdział 12 Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 przyjętego uchwałą Nr XV/ 89/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2019 roku.

 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 3. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. Wójt Gminy Popielów zarządzeniem określi imienny skład komisji konkursowej, regulamin pracy komisji konkursowej oraz wskaże przewodniczącego komisji.

 2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.

 3. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 23 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Popielów ul. Opolska 13

DOCFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.doc

Wersja XML