Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uchwała Nr XVII/122/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 509 200,00 złotych (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dwieście złotych) na dofinansowanie wkładu własnego gminy do zadania pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III – Gospodarka niskoemisyjna; Podziałanie: 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.
§ 2. 
1. Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2021 – 2028. Spłata odsetek od wypłaconych transzy rozpocznie się od 2020 roku.
2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o zaciągnięcie pożyczki będzie weksel własny z deklaracją wekslową.
3. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu gminy, w szczególności podatek od nieruchomości.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 


PDFUchwała Nr XVII-122-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (354,70KB)