Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr V/21/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr V/21/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, poz. 2244) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1. 
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Program, o którym mowa w ust.1 stanowi integralną część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń


PDFUchwała Nr V-21-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf

Wersja XML