Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V/23/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019


Na podstawie art. 18a ust. 3 i 4, art. 18b ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019:
1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Komisji Budżetu, Spraw Gospodarczych i Rozwoju - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Komisji Samorządności i Spraw Społecznych - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr V-23-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.pdf

Wersja XML