Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI/27/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 21 ust.  1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, poz. 1496) Rada Gminy  Popielów  uchwala co następuje:
§ 1. 
Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Popielów na lata
2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 


Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

PDFUchwała Nr VI-27-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023.pdf

Wersja XML