Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Uchwała Nr VI/30/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów


Na podstawie art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VI-30-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do uchwały Nr VI-30-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 2 do uchwały Nr VI-30-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

Wersja XML