Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Uchwała Nr VII/34/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia
sezonu kąpielowego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; z 2019 r. poz. 125) po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Opolu, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wpisuje się kąpielisko „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” zlokalizowane na działkach nr 594 i 595 k.m. 4 obręb Nowe Siołkowice obejmujące odcinek 75 m linii brzegowej, do wykazu kąpielisk na terenie Gminy Popielów na rok 2019.
2. Organizatorem kąpieliska jest Gmina Popielów.
3. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska wynosi 200 osób.
4. Szczegółowe granice kąpieliska o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Sezon kąpielowy na terenie Gminy Popielów w 2019 roku ustala się na okres od 22 czerwca 2019 roku do 1 września 2019 roku.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr VII-34-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf

Wersja XML