Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VIII/45/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073; z 2019 r. poz. 534), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892; z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669; z 2019 r. poz. 534), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1821; z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669; z 2019 r. poz. 534) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354; z 2019 r. poz. 60, poz. 492) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zarządza się pobór od osób fizycznych podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.
§ 2. 
Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w formie procentowej prowizji od sumy zainkasowanych kwot.
§ 3. 
Wyznacza się inkasentów i określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Ustala się termin płatności dla inkasentów do 5 dnia następującego po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Traci moc uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 1440) zmieniona uchwałą Nr XXVII/227/2017 z dnia 28 września 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 2507) oraz uchwałą Nr XXXI/270/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 383).
§ 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr VIII/45/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Lp.       Sołectwo                     Inkasent                       Wysokość prowizji
1.         Kaniów                        Paweł Baudler               6,2 %
2.         Karłowice                    Jolanta Barnacka           5,7 %
3.         Kurznie                        Alicja Gieża                   5,7 %
4.         Kuźnica Katowska       Wiesław Ramus            6,2 %
5.         Lubienia                       Jolanta Stokłosa           5,8 %
6.         Nowe Siołkowice         Jan Kubiak                    5,8 %
7.         Popielowska Kolonia   Mariola Kałuska            6,0 %
8.         Popielów                      Kornelia Sluga              5,0 %
9.         Rybna                          Arkadiusz Szaszowski  5,6 %
10.       Stare Kolnie                 Janusz Chamot             5,8 %
11.       Stare Siołkowice          Danuta Izydorczyk         5,0 %
12.       Stobrawa                     Monika Szpajcher          5,6 %
 

PDFUchwała Nr VIII-45-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów.pdf

Wersja XML