Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy

Uchwała Nr IX/47/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę
na obszarze Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Popielów oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

Załącznik do uchwały Nr IX/47/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów
oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze Gminy Popielów


Lp.   Nazwa szkoły                             Adres siedziby szkoły      Adresy innych lokalizacji                             Granice obwodu szkoły od dnia
                                                                                                    prowadzenia zajęć dydaktycznych,            1 września 2019 r.
                                                                                                    wychowawczych, opiekuńczych
1.     Publiczna Szkoła Podstawowa  Popielów,                                                                                             Kaniów, Lubienia, 
        w Popielowie                              ul. Powstańców 14          Nie dotyczy                                                  Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna,
                                                                                                                                                                       Stare Kolnie, Stobrawa
2.    Publiczna Szkoła Podstawowa  Karłowice,                        Nie dotyczy                                                  Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska
       im. Ks. Jana Dzierżona              ul. Kolejowa 9
       w Karłowicach
3.   Publiczna Szkoła Podstawowa  Stare Siołkowice,              Nie dotyczy                                                  Nowe Siołkowice, Stare Siołkowice
      w Starych Siołkowicach             ul. Michała 2

PDFUchwała Nr IX-47-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych.pdf

Wersja XML