Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona"

Uchwała Nr XI/66/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona”


Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona” wspólnie z Partnerami: Gminą Murów, Gminą Łubniany i Gminą Pokój, w którym Gmina Popielów pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego.
2. Projekt przewidziany do realizacji w ramach osi priorytetowej V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.
§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z Partnerami wymienionymi w § 1 ust. 1 określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XI-66-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona.pdf

Wersja XML