Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XIII/80/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 1 379 156,06 zł,
- dochody majątkowe: 352 029,30 zł,
- wydatki bieżące: 1 751 060,65 zł,
- wydatki majątkowe: 707 311,25 zł;
2) zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy o łączną kwotę: 687 440,49 zł;
3) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody majątkowe: 197 050,89 zł,
- wydatki bieżące: -45,00 zł,
- wydatki majątkowe: 157 349,84 zł.
§ 2. 
Roczny plan przychodów i rozchodów budżetu, stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 38 519 668,99 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 31 428 095,88 zł,
b) dochody majątkowe: 7 091 573,11 zł;
2) Przychody ogółem: 2 305 563,49 zł;
3) Wydatki ogółem: 36 779 848,48 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 29 005 108,15 zł,
b) wydatki majątkowe: 7 774 740,33 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIII-80-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

Wersja XML