Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVI/111/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XVI/111/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.
2. Opłata, o której mowa w §2 ust. 1 zależy od pojemności kontenera i wynosi za:
1) kontener o pojemności 1,5 m3 - 250,00 zł;
2) kontener o pojemności 3,5 m3 - 400,00 zł;
3) kontener o pojemności 5 m3 -  500,00 zł;
4) kontener o pojemności 7 m3 - 650,00 zł. 
3. Zapotrzebowanie na usługę dostarczenia, odbioru i zagospodarowania kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Popielowie.
4. Za dostarczenie, odbiór i zagospodarowanie kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie zawartej z gminą.
§ 3. 
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za nabycie w Urzędzie Gminy w Popielowie worka o pojemności 120 l na odpady zmieszane wraz z harmonogramem odbioru odpadów.
2. Opłata za worek uwzględnia koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w nim zgromadzonych i wynosi 19,00 zł.
3. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w workach odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie zawartej z gminą.
§ 4. 
1. Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3 należy uiszczać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 lub przelewem na wskazane konto bankowe.
2. Dowód uiszczenia opłaty za usługę, o której mowa w § 2 ust. 3 będzie podstawą do zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę u przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie zawartej z gminą.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Traci moc uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 1443).
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-111-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi.pdf

Wersja XML