Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach

Uchwała Nr XVI/115/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
§ 2. 
Pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku przysługuje odpłatnie osobom bezdomnym, o których mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
§ 3. 
1. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt osoby skierowanej do schroniska przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 3, 4 i 4a ustawy o pomocy społecznej.
2. Przy ustaleniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się odpowiednio poniższe tabele opłat.
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:
Lp.  Dochód osoby wyrażony procentowo                         Wysokość odpłatności za pobyt
       do kryterium ustalonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy      w schronisku, liczona procentowo
       o pomocy społecznej                                                   w stosunku do dochodu osoby kierowanej do schroniska
1.    do 100%                                                                      30%
2.    powyżej 100% do 150%                                              40%
3.    powyżej 150% do 200%                                              50% 
4.    powyżej 200% do 250%                                              60%
5.    powyżej 250%                                                             80%

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:
Lp.  Dochód osoby przebywającej w schronisku,               Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku,
       określony procentowo do kryterium ustalonego          liczona procentowo w stosunku
       w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej           do dochodu osoby kierowanej do schroniska
1.    do 100%                                                                      40%
2.    powyżej 100% do 150%                                              50%
3.    powyżej 150% do 200%                                              60%
4.    powyżej 200% do 250%                                              70%
5.    powyżej 250%                                                             80%

3. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą której przyznano pomoc w tej formie, biorąc pod uwagę jej sytuację życiową.
§ 4. 
1. Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.
2. Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu oraz procentowego wskaźnika odpłatności o których mowa w § 3 ust. 2.
3. W przypadku, gdy pobyt w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.
4. Opłata za pobyt w schronisku nie może być wyższa od kwoty 100% pełnego miesięcznego kosztu pobytu.
5. Wpłaty należności, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu miesięcznym, osoba skierowana do schroniska dokonuje w sposób określony w decyzji administracyjnej.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.                                               

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-115-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych.pdf

Wersja XML