Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/197/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2020 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Ustala się szczegółowy plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1.1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się szczegółowy plan finansowy dochodów organu na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1.2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustala się szczegółowy plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na 2020 rok stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się szczegółowe plany finansowe: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4

Ustala się szczegółowy plan finansowy przychodów i rozchodów organu na 2020 rok stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Popielowie odpowiedzialnym za realizację przydzielonych planów w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-197-2019 z dnia 31-12-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2020 rok.pdf

Wersja XML