Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050/198/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, z tego

§ 2

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 37 545 214,06 zł w tym:
a) dochody bieżące: 33 263 366,40 zł,
b) dochody majątkowe: 4 281 847,66 zł;
2) Przychody ogółem: 1 303 798,49 zł;
3) Wydatki ogółem: 34 768 628,55 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 31 281 398,46 zł,
b) wydatki majątkowe: 3 487 230,09 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 080 384,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-198-2019 z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf

Wersja XML