Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/235/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców przed zakażeniem wirusem COVID-19 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, zamykam wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz inne place rekreacyjno-sportowe na terenie Gminy Popielów od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Popielów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-235-2020 z dnia 24-03-2020 w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz innych placów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Popielów.pdf

Wersja XML