Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/243/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-243-2020 z dnia 31-03-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik do zarządzenie Nr 0050-243-2020.pdf

Wersja XML