Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.2.2020 Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o, c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o, c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 533600-N-2020 z dnia 23.04.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 533600-N-2020 z dn. 23.04.2020 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - OSP Karłowice.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - OSP Karłowice SKAN.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9A do SIWZ - Dokumentacja techniczna - OSP Karłowice.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne - OSP Karłowice.zip

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - OSP Karłowice.pdf

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.05.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz opinią UZP - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

Nagranie z otwarcia ofert: https://www.youtube.com/watch?v=-yVMMEdd-2o&feature=youtu.be

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.2.2020.TJ Informacja z otwarcia ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.2.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFPismo BOS.271.2.2020.TJ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510107078-N-2020 z dn. 18.06.2020 r..pdf

Wersja XML