Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-87-2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów"

Uchwała Nr XXI/144/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 
Zmienia się załącznik do Uchwały nr XIII/87/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów” zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-144-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 202 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-87-2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

Wersja XML