Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinasowanie realizacji

Uchwała Nr XXI/146/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 400a ust.1 pkt 5 oraz art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1. 
W uchwale Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinasowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 5 pkt 17 uchwały XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. otrzymuje brzmienie:
„17. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.”

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXI-146-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów - oczyszczalnie przydomowe.pdf

Wersja XML