Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/263/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie za 2019 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-263-2020 z dnia 27-05-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji za 2019 rok.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-263-2020 z dnia 27-05-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji za 2019 rok.pdf

Wersja XML