Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/281/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie  kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Popielów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)  w związku z Uchwalą Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 04 lutego 2016 r., poz. 331) oraz nr  XXI/146/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., poz.1313) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Ustalam wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Popielów na dofinasowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Popielów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustalam wzór umowy o dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ustalam wzór wniosku o przekazanie dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Popielów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-281-2020 z dnia 15-06-2020 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050/281/2020

Wójta Gminy Popielów

z dnia 15.06.2020 r.

 

 

……………………………………., dnia ………………………….

 

 

Wójt Gminy Popielów

                                                                                              ul. Opolska 13

                                                                                              46-090 Popielów

 

 

WNIOSEK

 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY POPIELÓW NA DOFINASOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY Popielów

 

 1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację

 

Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Adres nieruchomości na której zlokalizowana ma być oczyszczalnia:

…………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

Numer ewidencyjny działki: …………… arkusz mapy: ………………….. obręb:…………………….

 1. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ, model, rodzaj oczyszczalni, przyjęte rozwiązania techniczne, liczba obsługiwanych przez oczyszczalnię osób, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia.

Data rozpoczęcia: …………………………………………………………………………..

 

Data zakończenia: ………………………………………………………………………….

 

 1. Nazwa banku i nr rachunku, na który ma zostać przekazana dotacja:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

nr  XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 lutego 2020 r., poz.695),

nr  XXI/146/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., poz.1313)

 

……………………………………………                         …………………………………

           (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

 

Wyrażam zgodę** na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz w załączonych do wniosku dokumentach

 

……………………………………………                        …………………………………

           (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

**- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia  wniosku

 

 

Załączniki:

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości);
 2. Zgoda/-y współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Popielów (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób);
 3. Kopia ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Opolu wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu;
 4. Mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13,
  46-090 Popielów, którą reprezentuje Wójt Gminy Popielów.
 2. Gmina Popielów wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: 
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Popielów z dnia 20 luty 2020r. nr XIX/137/2020 oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 oraz art. 403 ust.2, 4 i 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 5. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,  otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Gminy Popielów, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych,  w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze. Dostęp do Pani/Pana danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)
 8. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od udzielenia dotacji.
 9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe rozpatrzenia wniosku i udzielenie dotacji.

 

                                                                                                                                    ………………………………….

                                                                                                                      data i podpis wnioskodawcy

 

 

 

Urząd Gminy w Popielowie

   46-090 Popielów • ul. Opolska 13 • tel. 77 / 427 58 00 • fax 77/ 427 58 38  e-mail:

www.popielow.pl  

 

                          

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050/281/2020

Wójta Gminy Popielów

z dnia 15.06.2020 r.

 

UMOWA NR ………………………

o dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 

zawarta w dniu …………………... pomiędzy:

Gminą Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów reprezentowaną przez

Panią Sybillę Stelmach – Wójta Gminy Popielów

z kontrasygnatą

Panią Magdalenę Gandyra – Skarbnik Gminy Popielów

zwanej dalej Gminą

a

Panią/Panem ………………………………………………..,

zamieszkałą/-ym w: ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Beneficjentem

 

§ 1

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Gminę dotacji celowej ze środków budżetu gminy

Beneficjentowi na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………. arkusz mapy ………., obręb …………………………………., zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XIX/137/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 04 lutego 2016 r., poz. 331) oraz nr  XXI/146/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., poz.1313).

 

§ 2

 

 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania, o którym mowa w §1 w terminie do dnia ……………......................, zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.
 2. Beneficjent zobowiązuje się do wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującym prawem, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).
 3. Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe eksploatowanie i funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków i tym samym do spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
 4. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia wniosku o przekazanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni od daty zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 5. Beneficjent zobowiązuje się do zachowania przez okres 5 lat od dnia wypłaty dotacji trwałości przedsięwzięcia, przez co rozumie się właściwą eksploatację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta.
 6. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

§ 3

 

 1. W celu realizacji zadania określonego w § 1, Gmina udziela Beneficjentowi dotacji celowej w wysokości 9 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych  lecz nie więcej niż 90% planowanej wartości przedsięwzięcia.
 2. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, Gmina przekaże Beneficjentowi na rachunek bankowy: ……………………………………………………………………… w terminie do 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o przekazanie dotacji.
 3. Dofinansowaniu nie podlegają:
 1. koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 2. koszty nadzoru budowlanego,
 3. koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta,
 4. koszty transportu,
 5. koszty eksploatacji, zakupu pojedynczych elementów (komponentów) oczyszczalni i jej konserwacji,
 6. wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy.
 1. Za termin wykorzystania dotacji uważa się termin wykonania prac związanych z realizacją zadania objętego niniejszą umową, jednak nie dłużej niż do końca roku, w którym podpisana została niniejsza umowa.
 2. Za termin i sposób rozliczenia dotacji uznaje się dzień, w którym kompletny wniosek o przekazanie dotacji wraz z załącznikami zostanie zaakceptowany przez Komisję oceniającą wnioski, powołaną odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów i przekazany do wypłaty dotacji na rachunek Beneficjenta określony w ust. 2.
 3. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w przypadku:

 

§ 4

 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do:

 1. przeprowadzenia w terminie do 5 lat od daty przyznania dofinansowania, kontroli wykonania zadania określonego w §1 oraz wypełniania przez Beneficjenta warunków niniejszej umowy przez Komisję, o której mowa w §3 ust. 5,
 2. wezwania Beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień, w przypadku podejrzenia o nieprzestrzeganie ustaleń niniejszej umowy.

 

§ 5

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 6

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla Gminy Popielów.

§ 8

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta  i dwóch dla Gminy.

GMINA  POPIELÓW                                                                              BENEFICJE NT                                                                            

 

 

Załącznik nr 1 do umowy

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, tel: 77 427 58 22 , e-mail: ug@popielow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się na adres email: iod@popielow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy o dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
  • wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z udzieleniem i rozliczeniem przyznanej dotacji   
  • dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy

4.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych tj.  podmiot realizujący zadania z zakresu obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna,  podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz  organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 4. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 5. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.    Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czas obowiązywania umowy,
  • przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas, po zakończeniu obowiązywania umowy tj. 5 lat,
  • okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, zaś konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie zawarcia umowy.

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 0050/281/2020

Wójta Gminy Popielów z dnia 15.06.2020 r.

 

Miejscowość…………………, dnia…………………r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Popielów

                                                                                              ul. Opolska 13

                                                                                              46-090 Popielów

 

WNIOSEK

 

O PRZEKAZANIE DOTACJI NA DOFINASOWANIE KOSZTÓW BUDOWY

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY Popielów

 

W związku z wnioskiem z dnia ………………. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zawiadamiam, że w dniu …………………..  zakończyłem/-am budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i w związku z tym przedkładam przedstawione poniżej informacje niezbędne do przekazania kwoty dotacji celowej na realizację inwestycji.

 1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację.

 

Imię i nazwisko:

……………………………………………

Adres inwestycji :

……………………………………………

…………………………………………….

 

 1. Koszt realizacji przedsięwzięcia.

wartość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wg faktur, rachunków: ……………………………. zł brutto

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………..)

 

   ……………………………………..                                 ……………………………………

 

           (miejscowość, data)                                             (czytelny podpis Wnioskodawcy)

 

Załączniki:

 1. imienna faktura VAT lub rachunek za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub za zakup urządzenia oraz jego montażu
 2. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni w Urzędzie Gminy w Popielowie;
 3. protokół odbioru sporządzony i podpisany w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy w Popielowie oraz przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie instalacji sanitarnych  i będącą czynnym członkiem izby inżynierów;
 4. Certyfikat lub aprobata techniczna, potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-281-2020 z dnia 15-06-2020 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf

Wersja XML