Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

Uchwała Nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale Nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2020 r. poz. 1359) wprowadza się następujące zmiany w załącznikach nr 1 - 12:
1. skreśla się § 3 ust. 2 pkt 3.
2. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Sołecka jest ciałem wybieralnym o charakterze doradczym i inicjującym oraz wspomagającym Sołtysa,”
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXIII-166-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf

Wersja XML