Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/292/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §15 pkt 4 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego     dochody bieżące     67 572,00

               wydatki bieżące      67 572,00

2. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, z tego

wydatki bieżące         -44 500,00

wydatki majątkowe     44 500,00

§ 2

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 42 265 124,91 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 36 174 710,56 zł,

b) dochody majątkowe: 6 090 414,35 zł;

2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;

3) Wydatki ogółem: 44 334 440,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 32 808 038,77 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 526 401,36 zł;

4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-292-2020 z dnia 6-07-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf

Wersja XML