Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/301/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2, art. 257 pkt 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego     dochody bieżące     165,72

               wydatki bieżące      165,72

2. Rozdysponowuje się rezerwę w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, z tego

zgodnie z poniższym zestawieniem

Wydatki                                                                                                         0,00
Dział Rozdział Treść Kwota
758   Różne rozliczenia - 50 000,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe, z tego - 50 000,00
    wydatki bieżące, w tym - 50 000,00
    wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, w tym - 50 000,00
    rezerwa ogólna - 50 000,00
851   Ochrona zdrowia 50 000,00
  85195 Pozostała działalność 50 000,00
    wydatki bieżące, w tym 50 000,00
    wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 50 000,00

 

§ 2

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 42 265 290,63 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 36 174 876,28 zł,

b) dochody majątkowe: 6 090 414,35 zł;

2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;

3) Wydatki ogółem: 44 334 605,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 32 808 204,49 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 526 401,36 zł;

4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-301-2020 z dnia 14-07-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf

Wersja XML