Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/304/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok o kwotę

z tego     dochody bieżące     25 056,00

               wydatki bieżące      25 056,00

zgodnie z poniższym zestawieniem

§ 2

Budżet gminy na rok 2020 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 42 290 346,63 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 36 199 932,28 zł,

b) dochody majątkowe: 6 090 414,35 zł;

2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;

3) Wydatki ogółem: 44 359 661,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 32 833 260,49 zł,

b) wydatki majątkowe: 11 526 401,36 zł;

4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-304-2020 z dnia 22-07-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok.pdf

Wersja XML