Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050/306/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie warunków odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 200/1 km.1 obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie warunków odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 200/1 km.1 obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami przy ulicy Łącznej nr 12 w Stobrawie

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 25 ust 1, ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (t.j. z 2020 r. poz. 65 ), § 6 ust 1, 2, 3 Uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z poźn. zm ) oraz Uchwały Nr XXII/157/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10.06.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 200/1 km.1 obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami przy ulicy Łącznej nr 12 w Stobrawie, zarządza się co następuje:

§ 1

Nabyć na rzecz gminy Popielów nieruchomość - działkę nr 220/1 km. 1 o pow.0,3400 ha obręb Stobrawa zabudowaną budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami przy ulicy Łącznej nr 12 w Stobrawie. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00003501/5, za cenę 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Cena nabycia ustalona została w rokowaniach (protokół rokowań z 21.07.2020 r.) w kwocie 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), wszelkie koszty przygotowania dokumentacji jak również koszty przepisu notarialnego i koszty opłat wieczysto księgowych poniesie Gmina Popielów.

§ 3

Gmina Popielów nieruchomość określoną w §1 nabywa w celu powiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy Popielów.

§ 4

Warunki szczegółowe nabycia nieruchomości określone zostaną w protokole uzgodnień pomiędzy stronami.

§ 5

Zarządzenie wraz z protokołem uzgodnień stanowić będą podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-306-2020 z dnia 22-07-2020 w sprawie warunków odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 2001 km.1 obręb Stobrawa zabudowanej budynkiem mieszkalnym, innymi budynkami niemieszkalnymi i budowlami.pdf (478,12KB)