Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby

Uchwała Nr XXIV/174/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), po pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2020 r. oraz po konsultacjach ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Z dniem 31 sierpnia 2020 r. przekształca się Publiczną Szkołę Podstawową w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby.
2. Z dniem 1 września 2020 r. siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach znajduje się przy ul. Klapacz 62.
§ 2. 
Akt założycielski szkoły przekształcanej w zakresie określonym w § 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/174/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.


AKT ZAŁOŻYCIELSKI SZKOŁY


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) z dniem 1 września 2020 r. Rada Gminy Popielów nadaje Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach akt założycielski w brzmieniu:
1. Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach
2. Siedziba szkoły: 46-083 Stare Siołkowice, ul. Klapacz 62.

PDFUchwała Nr XXIV-174-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach poprzez zmianę jej siedziby.pdf

Wersja XML