Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/317/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.5.2020.BK na zadanie pn. "Termomodernizacja, wymiana

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.5.2020.BK na zadanie pn. "Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.5.2020.BK na zadanie pn. "Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach" powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący    - Irena Michno              - kierownik referatu BOS
2. Sekretarz               - Beata Kupczyk          - inspektor ds. budownictwa
3. Członek                 - Rafał Kołodziej           - inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi
4. Członek                 - Mateusz Macioszek   - inspektor ds. budownictwa


§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2020 z dnia 21-08-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn. Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie Domu Kultury w Karłowicach.pdf

Wersja XML