Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/324/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 7 września 2020 r. w sprawie warunków odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym i budowlami przy ul. Wiejskiej nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 07 września 2020 r.

w sprawie warunków odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym i budowlami przy ul. Wiejskiej nr 2 w Starych Kolniach.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 25 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 65), § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 2 przy ul. Wiejskiej w Starych Kolniach - działki nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie, zarządza się, co następuje: 

§ 1

Nabyć na rzecz gminy Popielów nieruchomość zabudowaną budynkiem nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Starych Kolniach - działkę nr 175/2 km. 1 obręb Stare Kolnie o pow. 0,3067 ha zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym (były sklep) o pow. zabudowy 175 mi budowlami za cenę 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW OP1B/00027689/0.

§ 2

Cena nabycia ustalona została w rokowaniach (protokół rokowań z 03.09.2020 r.) w kwocie 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wszelkie koszty przygotowania dokumentacji jak również koszty przepisu notarialnego i koszty opłat wieczystoksięgowych poniesie Gmina Popielów.

§ 3

Gmina Popielów nieruchomość określoną w § 1 nabywa z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską i plac zabaw.

§ 4

Warunki szczegółowe nabycia nieruchomości określone zostaną w protokole uzgodnień pomiędzy stronami.

§ 5

Zarządzenie wraz z protokołem uzgodnień stanowić będą podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-324-2020 z dnia 07-09-2020 w sprawie warunków odpłatnego nabycia nieruchomości działki nr 175-2 km. 1 obręb Stare Kolnie zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym i budowlami przy ul. Wiejskiej nr 2.pdf

Wersja XML