Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXVI/185/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XXVI/185/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 46 223,28 zł,
- dochody majątkowe: 19 956,74 zł,
- wydatki bieżące: 3 333,02 zł,
- wydatki majątkowe: 62 847,00 zł;
2) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy.
§ 2. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 42 667 485,14 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 36 538 614,05 zł,
b) dochody majątkowe: 6 128 871,09 zł;
2) Przychody ogółem: 4 413 891,22 zł;
3) Wydatki ogółem: 44 736 800,36 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 33 057 900,94 zł,
b) wydatki majątkowe: 11 678 899,42 zł;
4) Rozchody ogółem: 2 344 576,00 zł.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XXVI-185-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

Wersja XML