Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 0050.329.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. Koordynacji Dostępności w Gminie Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050.329.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. Koordynacji Dostępności w Gminie Popielów

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam w Urzędzie Gminy w Popielowie koordynatora ds. dostępności w osobie Pana Tomasza Jonek.

§ 2

Powołuję Zespół ds. Koordynacji Dostępności w Gminie Popielów, w składzie:

1) Przewodniczący zespołu: Koordynator ds. Dostępności w Urzędzie Gminy w Popielowie – Pan Tomasz Jonek,

2) Zastępca przewodniczącego – Pan Dariusz Ciećkiewicz,

3) Członek zespołu –  Pan Mateusz Macioszek,

4) Członkowie zespołu: Koordynatorzy ds. Dostępności powołani w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 3

Do zadań Koordynatora ds. Dostępności oraz Zespołu ds. Koordynacji Dostępności w Gminie Popielów, o których mowa w § 1 i § 2 należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym potrzebami, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta Gminy Popielów oraz jednostki organizacyjne gminy,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi  w art. 6 ustawy  dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Wójta Gminy Popielów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Popielów,

4) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

5) przedstawienie Wójtowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach  w zakresie realizowanych zadań.

§ 4

Zobowiązuje się:

1. Pracowników Urzędu Gminy do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizowanych zadań.

2. Kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań określonych w ustawie oraz ścisłej współpracy z Zespołem ds. Dostępności w Gminie Popielów.

§ 5

1. Koordynator w zakresie zadań, o których mowa w § 3, podlega Wójtowi Gminy Popielów.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. Dostępności w Urzędzie Gminy w Popielowie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-329-2020 z dnia 14-09-2020 w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. Koordynacji Dostępności w Gminie Popielów.pdf (598,86KB)