Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.8.2020 Zakup energii elektrycznej

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 606072-N-2020 z dnia 2020-11-04 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 606072-N-2020.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup energii elektrycznej.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Grupy kapitałowe.docx
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców, Płatników.pdf
XLSXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii wraz z wykazem Zamawiających, Nabywców, Płatników.xlsx

PYTANIA DO SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIA

PDFBOS.271.8.2020.BK Pytania do SIWZ i wyjaśnienia.pdf
PDFBOS.271.8.2020.BK Pytania do SIWZ i wyjaśnienie (skan).pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert SKAN.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

PDFBOS.271.8.2020.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan).pdf
PDFBOS.271.8.2020.BK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 

Wersja XML