Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

Skan:
PDFProjekt uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - spis treści.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 7 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 8 PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2021 ROKU.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.pdf


PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Skan:
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów (2021).pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-362-2020 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf


AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTÓW

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-376-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-376-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-376-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-377-2020 - autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2020 z dnia 9-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-378-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-378-2020 z dnia 9-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2021 rok
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-378-2020 - autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021


OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 2021.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.pdf


 

Wersja XML