Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.9.2020.TJ Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 612465-N-2020 z dnia 20.11.2020 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 612465-N-2020 z dn. 20.11.2020 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa samochodu OSP.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dostawa samochodu OSP SKAN.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Grupy kapitałowe.docx

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis parametrów techniczno - użytkowych.doc

OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2020 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, która ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z Ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach stosowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20) oraz opinią UZP: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego odbędzie się poprzez transmisję on-line prowadzoną na kanale YouTube Gminy Popielów, odnośnik: https://www.youtube.com/channel/UCO65dmRkL46t9-cwJzOor9w

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert (skan).pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFPismo BOS.271.9.2020.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFPismo BOS.271.9.2020.TJ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SKAN.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510553364-N-2020 z dn. 23.12.2020 r..pdf

Wersja XML